Sosial media O marketing teleýaýlymy? Semalt Esperto Spiega Ciò Che È Meglio Per Il Tuo biznesi

Öňküler ýaly telewizora tomaşa edýän adamlary tapmak seýrek. Has kiçi demografik, mazmuny akdyrmak ýa-da telefonlaryndan düşürmek üçin telewizory ulanmagy has amatly hasaplaýar. Munuň sebäbi, indi mahabat bilen garylan torlary ýa-da kabel programmirlemelerini görmek islemeýändikleri.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Iwan Konowalow, teleýaýlym we sosial media marketinginiň arasyndaky gymmatly tapawutlary paýlaşýar.

Telewizor mahabatlary we sim kesmek

Az adam telewizorda bolup geçýän zatlar bilen gyzyklanýan ýaly. Smartfonlar şeýle bir giňden ulanylýar welin, telewizor açylanda-da ünsden düşüp biler. Smartfonlar ulanyjylara telefonlarynda tomaşa etmäge mümkinçilik berýär. Telewizor mahabat ýaýlyma başlanda, ulanyjylaryň olary öçürip, akym hyzmatyna ýa-da jübi telefonlaryna ýüz tutmagy gaty ähtimal.

Çap ediş serişdeleri telewizorlary döredýän radiolary döretdi. Her etapda adamlar her oýlap tapyşyň öňküsini ýitirer diýip pikir etdiler. Şeýle-de bolsa, bolşy ýaly, sosial mediýanyň köpelmegi telewizora bolan zerurlygy düýbünden aradan aýyrmady. Sosial mediýa teleýaýlym pudagyna ep-esli azalýar, netijede paradigma sanly görnüşe geçýär.

Sanly garşy telewizoryň ösüşi

Sanly çykdajylar geçen ýyl degişlilikde 71,29 milliard dollar bilen deňeşdirilende 72.09 milliard dollar bilen telewizor mahabat çykdajylaryndan ýokary boldy. “EMarketer” -iň habaryna görä, sanly çykdajylar bir ýyl telewizoryň 2 milliard dollary bilen deňeşdirilende 10 milliard dollar ösüş gazanar.

Iki araçynyň arasyndaky baglanyşyk, ikisiniňem ösmegidir. Muňa garamazdan, sanly metbugat has ileri tutulýar. Enjamlarda akymly mazmun, adatça, telewizorlarda başlaýar, ýöne goşmaça girdeji çeşmesi hökmünde akym hyzmaty bilen tamamlanýar.

Mahabat berijileriň sanly görnüşe geçmegi

“Adidas” -yň ýerine ýetiriji direktory Kaspar Rorsted, CNBC-e ýaş sarp edijileriniň ykjam enjamlarda has köp işleşýändiklerini CNBC-e aýdyp, adamlaryň sanly görnüşe geçýändigi baradaky şübheleri tassyklady. Şonuň üçin sanly gatnaşygy olar üçin gymmatly çeşme bolup hyzmat edýär. Netijede, “Adidas” geljek dört ýylda sanly çykdajylary köpeltmek kararyna geldi. Üstünlik gazanmagyň ýollaryndan biri, ulanyjylaryň baglanyşdyryp biljek gyzykly mazmuny döretmekdir.

Şeýle-de bolsa, Taco Bell ýaly beýleki kompaniýalar radio we telewideniýä gaýdyp bu tendensiýa garşy işleýän ýaly. Kampaniýa bilen söhbetdeşlikde SMO Marissa Talberg kompaniýanyň sanly marketing kampaniýasy bilen kesgitlenen maksatlara ýetmändigini öňe sürüp, regressiw netijeleri başdan geçirendigini aýtdy. Bu tendensiýa garşy çykýan ýaly görünse-de, bu olar üçin esasanam köne müşderi bazary üçin täze bazar hökmünde iş mümkinçiligi bolup hyzmat edýär.

Uly girdeji üstünlik gazanmagy kepillendirmeýär we hemme zady dogry mazmuna sanly görnüşde goýmak uly ýalňyşlykdyr.

Uýgunlaşyň ýa-da ölüň: Soragda çeýeligi

Sanly marketologlaryň muny dogry ýerine ýetirmegi şerti bilen ösüş üçin uly mümkinçilikler bar. Statistika, sanly marketingi kampaniýalarynyň başynda goýýan adamlaryň, beýleki adaty usullar bilen deňeşdirilende has gowy girdeji gazanýandygyny we rekord döwürde başdan geçirýändigini görkezýär. Bu aýdylanda, bu diňe bu adamlar özboluşly mazmuny döreden, aktuallygy sebäpli müşderini özüne çekýän we maksatly diňleýjileriň ünsüni özüne çekýän enjamlarda elýeterli eden ýagdaýynda işleýär.

Satyjylar sosýal mediýa müşderiler bilen gatnaşmak üçin ajaýyp mümkinçilik tapýarlar. Şeýle hem, mahabatdan gaça durmak üçin tölemegi saýlaýan müşderi bazasyny üpjün edýär. Satyjy bu mümkinçilikleri kesgitläp bilmese, diňe bir potensial öňdebaryjylygy ýitirmän, eýsem ilki bilen tapmaz.

mass gmail